“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Prekių ar paslaugų pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.labos.lt taisyklės

 

Bendrosios nuostatos

Sutarties sudarymas

Prekės ir jų kainos

Paslaugos ir jų kainos

Atsiskaitymas už prekes

Prekių pristatymas

Nuotolinės sutarties atsisakymo teisė ir Prekių grąžinimas

Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymas

Baigiamosios nuostatos

 

Bendrosios nuostatos

  1. Šios Prekių ar paslaugų pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.labos.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.labos.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios MB „Labos nakties“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių ar paslaugų pirkimu-pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį, užpildęs užsakymo formą (toliau – Užsakymas) ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
  2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo MB „Labos nakties“, juridinio asmens kodas 305217060, adresas Studentų 14-102, 62256 Alytus, Lietuva, elektroninis paštas krautuvele@labos.lt.
  3. Taisyklės nustato  Parduotuvės prekių ar paslaugų užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.
  5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
  6. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Sutarties sudarymas

  1. Prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2004-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
  2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.
  3. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti Užsakymo.
  4. Prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti pirkimą”.
  5. Po Prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto Užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis ar paslaugomis, pagrindinėmis prekės savybėmis ar paslaugų pobūdžiu, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu Užsakymo numeriu. Kartu su Užsakymo patvirtinimu Pardavėjas siunčia Pirkėjui galiojančias Taisykles, kuriose yra visa teisės aktuose nurodyta Pirkėjui pateiktina informacija. Pranešimas apie Užsakymo patvirtinimą Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  6. Šios Taisyklės bei Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo politikos, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie Užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.
  7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Kaskart pateikiant Užsakymą sudaroma nauja Prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo Sutartis.
  8. Sutartis yra nutraukiama, kai Užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Pirkėjo pagrįstas reikalavimas grąžinti visus (dalį) už prekę ar paslaugas sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, per protingą laiką pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas, jei pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas, yra patenkinamas.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Prekės ir jų kainos

  1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.
  2. Kiekvienos parduodamos prekės turimas kiekis Pardavėjo sandėlyje yra nurodomas internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Jeigu prekės nėra Pardavėjo sandėlyje, Pirkėjas gali vykdyti jos pirkimą, tokiu būdu sutikdamas, kad Pardavėjas gamins prekę po išankstinio apmokėjimo. Prekės gamybos terminas yra iki 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakymo pateikimo.
  3. Jei Pardavėjas negali pagaminti prekės dėl susidariusių objektyvių aplinkybių, Užsakymas yra atšaukiamas kaip tai yra numatyta šių Taisyklių 2.8. punkte.
  4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.
  5. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo Užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie Užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo Užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis. Elektroninėje parduotuvėje www.labos.lt pateiktos prekių kainos galioja tik šioje Parduotuvėje.
  6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
  7. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 6.2. punkte.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Paslaugos ir jų kainos

  1. Parduotuvės skiltyje „Jūsų norai“ galima pateikti individualų užsakymą (toliau – Individualus užsakymas), užpildant Individualaus užsakymo formą, nurodant kontaktinius duomenis bei surašant informaciją, kokio pobūdžio paslauga pageidaujama. Pardavėjas susisiekia su Pirkėju jo nurodytu elektroniniu paštu, jeigu reikia, pasitikslina pageidaujamos paslaugos detales ir pateikia Individualaus užsakymo pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas), nurodydamas tikslų paslaugos aprašymą ir jos kainą Eurais su įskaičiuotu PVM.
  2. Pirkėjas, gavęs elektroniniu paštu Pasiūlymą, įvertinęs jį ir sutikęs su pateiktomis sąlygomis, elektroniniu paštu pateikia Pardavėjui patvirtinimą, kad sąlygos tenkina. Tokiu būdu išreikšdamas norą pirkti Pasiūlyme aprašytą Individualų užsakymą.
  3. Pardavėjas skiltyje „Jūsų norai“ suformuoja Pasiūlyme aprašytos paslaugos pirkimo formą, kuri atitinka Taisyklių 3.1.-3.6. punktuose aprašymą, ir pateikia Pirkėjui elektroniniu paštu nuorodą į suformuotą Individualaus užsakymo prekę.
  4. Toliau Pirkėjas pirkdamas internetu Individualų užsakymą vadovaujasi šiose Taisyklėse numatytu Užsakymo pateikimu, suformavęs prekių krepšelį, užpildęs Užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis 
  5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Individualaus užsakymo ir nepirkti jo internetu kaip numatyta 4.4. punkte, nepateikdamas priežasčių. Tokiu atveju suformuota paslaugos pirkimo forma, t.y. Pirkėjui elektroniniu paštu išsiųsta aktyvi nuoroda į Individualaus užsakymo prekę saugojama 10 (dešimt) darbo dienų. Pardavėjas, nesulaukęs Individualaus užsakymo pirkimo, panaikina Individualaus užsakymo prekę iš elektroninės parduotuvės skilties „Jūsų norai“.
  6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pateikti Pasiūlymą, nepateikdamas priežasčių. Tokiu atveju Pardavėjas neformuoja Individualaus užsakymo prekės ir pateikia Pirkėjui elektroniniu paštu informaciją, kad Pardavėjas negali atlikti pageidaujamos paslaugos.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas

  1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą ar už paslaugas vienu iš šių išankstinio mokėjimo būdų:
   • naudodamasis Make Commerce saugaus mokėjimo inicijavimo paslauga (tai toks mokėjimo būdas, kai mokėtojas, norėdamas sumokėti internetu, mokėjimų apdorojimo tarpininkui suteikia leidimą prisijungti prie savo banko sąskaitos per internetinę bankininkystę, kad tarpininkas mokėtojo vardu suformuotų ir atliktu pavedimą. Plačiau apie šią paslaugą https://makecommerce.lt/mokejimo-inicijavimo-paslauga/);
   •  
   • atlikdamas paprastą išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Pardavėjo banko sąskaitą (Pardavėjo banko sąskaitos rekvizitai nurodyti internetinės Parduotuvės skiltyje „Mokėjimo būdai“).
   • Apmokėdamas už prekes pristatymo metu kurjeriui grynais arba mokėjimo kortele.
  2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.
  3. Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti Užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo nurodytas elektroniniame pranešime apie Užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nenurodžius tikslaus Užsakymo numerio, Užsakymo vykdymas gali būti nesklandus.
  4. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
  5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Prekių pristatymas

  1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje. Taip pat prekių pristatymas gali būti vykdomas į DPD paštomatą arba Lietuvos pašto skyrių.
  2. Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:
   • Lietuvoje nemokamas pristatymas taikomas visiems užsakymas, kurių krepšelio vertė yra didesnė nei 300,00 (trys šimtai) EUR. Jeigu krepšelio vertė yra lygi ar mažesnė nei 300,00 (trys šimtai) EUR – papildomai priskaičiuojamas 3,00 (trijų) EUR pristatymo mokestis.
   • Pristatymo į kitas šalis kaina nustatoma kiekvienu atveju atskirai pagal konkretų pristatymo adresą. Norėdamas sužinoti pristatymo kainą ir užsakyti siuntimo paslaugą į kitą šalį, Pirkėjas pateikia Individualų užsakymą kaip aprašyta Taisyklių 4.1-4.6 punktuose.
  3. Lietuvoje įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu per 1-3 (vieną-tris) darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą.
  4. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti atsižvelgiant į šių Taisyklių 3.2. punkte numatytus atvejus:
   • po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas, jeigu prekė yra Pardavėjo sandėlyje;
   • po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas bei pagamina nupirktą prekę, jeigu prekės nėra Pardavėjo sandėlyje.
  5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  6. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (informuodamas apie tai Pardavėją elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu krautuvele@labos.lt), o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.
  7. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, iš anksto su Pirkėju suderintu laiku. 
  8. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomą pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
  9. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.
  10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų/neatitikimų aktą. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai/neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Nuotolinės sutarties atsisakymo teisė ir Prekių grąžinimas

  1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu krautuvele@labos.lt. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
  2. Atsisakius prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, grąžinama prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:
   • prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
   • prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
   • prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.
  3. Prekė grąžinama Pirkėjo pasirinktu būdu. Pirkėjas įsipareigoja padengti prekės grąžinimo išlaidas ir prisiima visą atsakomybę už grąžinamos prekės pristatymą Pardavėjui. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali įteikti Pardavėjui asmeniškai adresu Studentų 14-102, 62256 Alytus, Lietuva, prieš tai suderinęs su Pardavėju tinkamą laiką.
  4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos prašymą dėl prekės grąžinimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą.
  5. Įsigijus patalynės reikmenis bei miego drabužius ne nuotolinės prekybos būdu Pirkėjo (vartotojo) reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka.
  6. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo pagamintos pagal Individualų užsakymą ir kitais LR Civilinio kodekso 6.22810  2 dalyje nurodytais atvejais.
  7. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 7.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo-pardavimo Sutarties atsisakymą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir prekių pristatymo išlaidas). Nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo atveju, prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.
  8. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos „Mažmeninės prekybos taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 7.3. ir 7.4. punktuose įtvirtintas nuostatas.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

  1. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklės“, nustatytais atvejais ir sąlygomis.
  2. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.
  3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
  4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
   • kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
   • kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
   • kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;
   • grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.
  5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8.4 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.4 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 8.4 punkte numatytą būdą.
  6. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
  7. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui Taisyklėse nurodytu elektroniniu paštu. Pateikiamame prašyme nurodoma priežastis (prekės kokybės trūkumas), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo, ir vienas iš Taisyklių 8.4 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
  8. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas pardavė prekes, veiksmų.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Asmens duomenų tvarkymas

  1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.
  2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 9.5. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo-pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.
  3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 9.5. punkte nurodytais tikslais.
  4. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti 9.1. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).
  5. Pirkėjo bei kitų www.labos.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei Pirkėjas, prekių užsakymo metu, pažymi varnelę, jog sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, o kiti www.labos.lt internetinės svetainės lankytojai nurodo savo el. pašto adresą skiltyje „Naujienlaiškis“. Pirkėjas bei kiti www.labos.lt internetinės svetainės lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.
  6. Pirkėjo bei kitų www.labos.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
  7. Pirkėjo asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi ir naudojami 10 metų nuo Sutarties sudarymo.
  8. Pirkėjo bei kitų www.labos.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi ir naudojame 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo www.labos.lt internetinėje svetainėje arba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
  9. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo bei kitų www.labos.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 9.4. ir 9.5. punktuose ir tik tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo bei kitų www.labos.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo bei kitų www.labos.lt internetinės svetainės lankytojų sutikimo. Pirkėjo bei kitų www.labos.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz. policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą, arba siekiant užtikrinti mūsų teises ar mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.
  10. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
  11. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
  12. Pirkėjas bei kiti www.labos.lt internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:
   • prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
   • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
   • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
   • teisę atšaukti sutikimą;
   • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  13. Pirkėjas bei kiti www.labos.lt internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu krautuvele@labos.lt arba paštu MB „Labos nakties“, Studentų 14-102, 62256 Alytus, Lietuva.
  14. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  15. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.

Baigiamosios nuostatos

  1. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
  2. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.
  3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 10.2. punkte nurodytų reikalavimų.
  4. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu krautuvele@labos.lt. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjo veiklos adresu Studentų 14-102, 62256 Alytus, Lietuva.
  6. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  7. Prašymą/skundą Parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faksas: (8 5) 2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/
  8. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo-pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.
  10. Griežtai draudžiama be Parduotuvės raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti www.labos.lt esančią informaciją.

 

“Labos nakties” pagalba gali būti suteikiama kontaktuose nurodytu telefonu.